GEBRUIKSVOORWAARDEN

ATHLETIC SKILLS PLATFORM

De dienst “Althletic Skills Platform” wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Athletic Skills Company B.V. Aan het gebruik van het Athletic Skills Platform zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door het Athletic Skills Platform te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Athletic Skills Company B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.

1.1. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.
1.2. ASM: het bedrijf Athletic Skills Company B.V., gevestigd aan de Burgemeester Postweg 6 te Landsmeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62293338.
1.3. Bijlage: een bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden.
1.4. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Gebruiker, waaronder - maar niet uitsluitend - de instructies en/of uitleg van de betreffende activiteit, Videomateriaal en/of andere informatie die bij het Videomateriaal wordt geplaatst.
1.5. Dienst: de dienst die ASM ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden.
1.6. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de fuctionaliteiten van de Dienst.
1.7. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
1.8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, portretrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ASM en Gebruiker krachtens welke ASM de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.
1.10. Partijen: Gebruiker en ASM gezamenlijk.
1.11. Videomateriaal: de videobeelden, die door Gebruiker worden geupload naar het door ASM aangeboden platform.
1.12. Website: de website van ASM, te raadplegen via het domein www.athleticskillsplatform.nl en www.athleticskillsplatform.com alsmede subdomeinen en andere extensies van de betreffende domeinen.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST

2.1. De Dienst stelt de Gebruiker in staat om via een online platform eenvoudig en overzichtelijk videobeelden met betrekking tot sportactiviteiten te bekijken, te uploaden en/of te delen met andere Gebruikers van het platform. Gebruikers kunnen een playlist maken van verschilende video’s en deze delen met andere Gebruikers en derden (niet-Gebruikers) buiten het platform via het delen van een link. Gebruiker bepaalt zelf hoe hij de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.
2.2. ASM kan het platform gebruiken zoals elke Gebruiker dat kan. Daarnaast kan het beschikbare Videomateriaal door ASM naar eigen inzicht ingezet worden ter promotie, kwaliteitsontwikkeling en verdere uitbreiding van de Dienst.
2.3. Om de Dienst te kunnen gebruiken, dient Gebruiker zich eerst te registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct op het Account inloggen en de Dienst gebruiken.
2.4. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en/of e-mailadres en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. ASM mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en/of e-mailadres en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.
2.5. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account of wanneer Gebruiker vermoedt dat een derde onrechtmatig beschikt over zijn inloggegevens, dient Gebruiker ASM onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen. Indien gewenst, zal ASM zich inspannen om Gebruiker te ondersteunen bij het herstellen van de integriteit van zijn Account en/of inloggegevens.
2.6. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 11 van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS

3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of die inbreuk maken op de rechten van anderen.
3.2. Het is Gebruiker enkel toegestaan de Dienst voor eigen gebruik in te zetten. Het is uitdrukkelijk verboden om de Dienst te gebruiken ten behoeve van derden, dan wel toegang te geven tot het Account aan derden.
3.3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
a. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;
b. middels de Dienst informatie te verspreiden die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
c. middels de Dienst informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is;
d. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
e. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
f. inbreuk te maken op Intellectuele Eigendomsrechten van ASM en/of haar licentiegevers;
g. de Dienst voor commerciële doeleinden in te zetten, waaronder het inzetten van de Dienst voor reclamedoeleinden;
h. inloggegevens te delen met derden.
3.4. Indien ASM constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt mag ASM zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. ASM heeft hierbij het recht om Gebruiker af te sluiten van de Dienst of in zijn geheel te blokkeren voor de Website.
3.5. Indien naar het oordeel van ASM hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ASM of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ASM gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
3.6. ASM kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

ARTIKEL 4. VIDEOMATERIAAL

4.1. Indien Gebruiker Videomateriaal upload naar het door ASM aangeboden platform, gelden de aanvullende bepalingen in dit artikel.
4.2. Videomateriaal mag niet in strijd zijn met de Nederlandse en/of andere toepasselijke wetgeving. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) mag het Videomateriaal:
a. niet erotisch, pornografisch, aanstootgevend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
b. geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden;
c. niet in strijd zijn met de openbare orde, de goede zeden of op andere wijze controversieel, schokkend, confronterend, smakeloos, aanstootgevend of anderszins maatschappelijk ongepast zijn;
d. geen afbreuk doen aan de diensten en producten van ASM.
4.2. Videomateriaal dient tevens vrij te zijn van fouten en virussen.
4.3. Aanvullend gelden de richtlijnen uit Bijlage 1 ten aanzien van het uploaden van Videomateriaal op de Website. Door deze aanvullende richtlijnen (in Bijlage 1) te hanteren, spant ASM zich in om de kwaliteit van het Videomateriaal te borgen. Tevens dient Videomateriaal relevant te zijn in het kader van de Dienst. Videomateraal dat geen verband houdt met sport, zoals Videomateriaal over koken, mag Gebruiker niet uploaden.
4.4. Gebruiker verklaart alle eventueel van toepassing zijnde vergoedingen aan derden te hebben voldaan.
4.5. Gebruiker verklaart volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van het door hem geplaatste Videomateriaal en de inhoud van de websites waarnaar het Videomateriaal verwijst.
4.6. ASM behoudt zich te allen tijde het recht voor om Videomateriaal van Gebruiker te weigeren en/of te verwijderen, ongeacht de reden daarvoor. Bovendien mag ASM het Videomateriaal wijzigen voor zover dit redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de vereisten van haar Website en/of de vereisten zoals genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.7. ASM kan de schade als gevolg van overtredingen van de voorwaarden uit het onderhavige artikel op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan deze voorwaarden en dat Gebruiker bij niet naleving van deze voorwaarden de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

ARTIKEL 5. KLACHTENPROCEDURE

5.1. Wanneer ASM een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Gebruiker, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, heeft ASM het recht de betreffende Data te verwijderen, zonder voorafgaande mededeling aan Gebruiker.
5.2. ASM is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is ASM gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
5.3. Hoewel ASM ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruiker, is ASM nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
5.4. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker of de door Gebruiker opgeslagen Data is ASM gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en de door Gebruiker opgeslagen Data te verwijderen.

ARTIKEL 6. PLATFORM

6.1. ASM biedt uitsluitend een platform aan waarbij Gebruikers bij elkaar worden gebracht en Gebruikers Videomateriaal kunnen uploaden, bekijken en verwerken in playlisten en playlisten met anderen (niet-Gebruikers) buiten het platform kunnen delen door hiernaar te verwijzen. ASM draagt zelf geen zorg voor het aanbod en de kwaliteit van de videobeelden; dit is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf.
6.2. ASM spant zich in om de kwaliteit en het aanbod van Gebruiker naar beste kunnen te controleren. ASM kan echter niet garanderen dat Gebruiker en het aanbod voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven op de Website.
6.3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie en gebruik van het Videomateriaal en toepassing van de inhoud ervan. Videomateriaal wordt enkel online beschikbaar gesteld via de Website.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

7.1. ASM zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen (ononderbroken) beschikbaarheid van de Dienst.
7.2. ASM heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan.
7.3. ASM mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist ASM zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.
7.4. ASM heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij ASM en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ASM, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
8.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van ASM en/of haar licentiegevers.
8.3. ASM verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.
8.4. ASM heeft het recht om het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Gebruiker niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
8.5. Data, inclusief Videomateriaal (en eventuele Intellectuele Eigendomsrechten van Gebruiker die op het betreffende Videomateriaal rusten), die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. Gebruiker verleent ASM een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op alle hiervoor bedoelde Data. Dit gebruiksrecht eindigt niet indien de Overeenkomst om welke reden ook is beëindigd.
8.6. Tevens verleent Gebruiker aan ASM en andere gebruikers van de diensten van ASM een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op haar Data, inclusief Videomateriaal, ten behoeve van de dienstverlening door ASM. Dit houdt onder meer in dat andere gebruikers de betreffende Data mogen delen en verwerken in playlists (functies in de dienst), maar dat andere gebruikers Videomateriaal van Gebruiker niet zonder toestemming mogen verwerken in hun eigen videos.
8.7. Gebruiker garandeert dat het aangeleverde Videomateriaal vrij is van inbreuken op de rechten van derden.
8.8. Indien Gebruiker informatie stuurt naar ASM, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker ASM een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

ARTIKEL 9. VERGOEDING VOOR DE DIENST

9.1. De Dienst wordt geheel zonder kosten aangeboden aan Gebruiker.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn handelingen middels de Dienst. De Dienst wordt daarnaast gratis aan Gebruiker aangeboden. ASM is daarom niet aansprakelijkheid voor enige schade van Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of op welke grond dan ook.
10.2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid gezien de concrete omstandigheden rond de schadevoortbrengende gebeurtenis onredelijk is ten opzichte van Gebruiker, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, of voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is ASM jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade, zoals omschreven in artikel 6:96 BW.
10.3. ASM is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door ASM gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
10.4. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens lid 2 van het onderhavige artikel zal worden uitgekeerd is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van EUR 500,- (inclusief btw).
10.5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van ASM.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk bij ASM meldt.
10.7. In geval van overmacht is ASM nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
10.8. Gebruiker vrijwaart ASM en zal ASM schadeloos stellen voor iedere vorm van schade, claim, aanklacht of geding van een derde of van een toezichthouder, in het bijzonder maar niet beperkt tot de Autoriteit Persoonsgegevens, in verband met het gebruik van de Dienst en de Data/informatie afkomstig van Gebruiker.

ARTIKEL 11. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

11.1. De door ASM te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. ASM zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe ASM omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.
11.2. ASM zal zich inspannen om eventuele te verwerken persoonsgegevens te beschermen met een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van ASM bevinden.

ARTIKEL 12. DUUR EN OPZEGGING

12.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
12.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is ASM gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen Data te wissen of ontoegankelijk te maken. ASM is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze Data te verschaffen. ASM is daarnaast ook gerechtigd de Data na het einde van de Overeenkomst in te blijven zetten ten behoeve van de Dienst.
12.3. ASM kan de Overeenkomst beëindigen indien Gebruiker twaalf maanden lang niet heeft ingelogd. ASM zal in dat geval een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan het Account van Gebruiker gekoppeld is. Indien Gebruiker niet reageert binnen één maand is ASM gerechtigd het Account en de bijbehorende Data te verwijderen.
12.4. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is ASM gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen Data te verwijderen.

ARTIKEL 13. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

13.1. ASM behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
13.2. Wijzigingen worden bekendgemaakt per e-mail aan Gebruiker, via de Dienst of op de Website. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
13.3. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ASM gevestigd is.
14.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door ASM wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.
14.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.5. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is ASM gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

ARTIKEL 15. CONTACTGEGEVENS

15.1. Voor vragen, klachten of opmerkingen over de Dienst en/of deze Gebruiksvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Athletic Skills Company B.V.
Burgemeester Postweg 6
1121 JB Landsmeer
platform@athleticskillsmodel.nl

BIJLAGE 1 – RICHTLIJNEN UPLOADEN VIDEOMATERIAAL

Richtlijnen m.b.t het uploaden van video’s:
• Goede instructievideo’s zijn:
o Snel: Houd je video kort en schrap alle onnodige secondes voordat je uploadt. We willen sporters zo snel mogelijk weer actief hebben! We adviseren een minimum afspeelduur van 10 seconden en een maximum van 30 seconden.
o Specifiek: Maak een video voor maar één activiteit per keer.
o Scherp: Zorg ervoor dat iedereen de activiteit goed kan zien, denk aan verschillende aanzichten.
• Geef de activiteit een titel en een beschrijving.
• Tag je video! Het Athletic Skills Platform draait om de ASM Bouwstenen. Hierdoor kunnen gebruikers de beste video’s vinden die ze nodig hebben. Selecteer de tag’s die op jouw video van toepassing zijn. We adviseren om alleen de tag’s te selecteren die met deze activiteit het best te ontwikkelen zijn. Als je een video ziet en daar een suggestie voor tag’s hebt of als je denkt dat het ongepast is, laat het ons weten via de link onder de video. Op deze manier houden we het platform kwalitatief up to date!
Wil je meer weten over de ASM of de ASM Bouwstenen, bekijk de informatie buttons (i) bij de tag's of ga naar de informatie-pagina over het Athletic Skills Model (ASM) in het hoofdmenu.

Richtlijnen om de kwaliteit van de video’s te borgen
Het Athletic Skills Platform is ontwikkeld om het ASM in de praktijk makkelijker toepasbaar te maken. We screenen niet automatisch alle video’s, maar doen wel ons best om de kwaliteit te bewaken. Daarom hebben we een aantal richtlijnen voor het uploaden van video’s opgesteld:
• Het is belangrijk dat dat de video’s aansluiten bij het gedachtegoed van het Athletic Skills Model. Dit betekent dat de video activiteiten bevat met elementen van alle drie de ASM Bouwstenen (Basic Movement Skills, Coordinative Abilities en Conditions of Movement).
• Daarnaast is het belangrijk dat de instructievideo een goed voorbeeld weergeeft van een correcte uitvoering, zodat andere instructeurs en sporters kunnen leren van jouw video.
• Persoonsgegevens: Er mogen geen persoonsgegevens tot uiting komen in de video's ter bescherming van de privacy. Hieronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend, alle tekstuele en gesproken naamsvermeldingen van personen in de video.
• Tot slot adviseren we nadrukkelijk om je video te controleren of het snel, specifiek en scherp is!

Om de hoge kwaliteit van het platform te waarborgen zullen we vanuit ASM incidentieel de video’s beoordelen. Het kan gebeuren dat een video niet bijdraagt aan de kwaliteit en dan kan de video anders gecategoriseerd of verwijderd worden.


You can download the general conditions here.