Home

Privacy & Beveiliging

Wij geloven in de kracht van verbinding en dat willen wij faciliteren aan de hand van het Athletic Skills Platform. Dit platform (website) heeft als doel om instructievideo’s van sport-, spel- en beweegactiviteiten gebaseerd op het Athletic Skills Model te kunnen vinden en delen. Hierbij vinden wij het belangrijk om zorg te dragen voor de privacy en beveiliging van de gebruikers van het platform. Hiervoor maken wij afspraken en sluiten wij overeenkomsten met de betreffende partijen en gebruikers. Hieronder leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens er worden verzameld en gebruikt en met welk doel dit gebeurt.

Het “Athletic Skills Platform” is eigendom van Athletic Skills Company B.V. te Landsmeer.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van het Athletic Skills Platform worden de persoonsgegevens gebruikt van de gebruiker. Hiervoor vragen wij alleen het hoogst nodige (naam en emailadres). Deze gegevens zijn nodig om een account aan te maken, in te loggen en waar het Athletic Skills Platform contact mee op kan opnemen indien nodig. De door gebruiker opgegeven naam is zichtbaar op het platform. De gebruiker is in de gelegenheid om zelf meer persoonsgegevens openbaar te maken op het aan te maken gebruikersprofiel.

Registreren
Om het Athletic Skills Platform te gebruiken zal de gebruiker zich eerst moeten registreren. Dit wordt gedaan aan de hand van het gekozen emailadres door de gebruiker. Via een ontvangen email kan de gebruiker een account aanmaken. Hiervoor voert de gebruiker de naam in en kiest de gebruiker zelf een wachtwoord. Deze accountgegevens worden opgeslagen. Het wachtwoord alleen wordt encrypted opgeslagen in het systeem. Alleen de gebruiker zelf kan het wachtwoord wijzigen via het emailadres. Het emailadres en wachtwoord worden niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de levering van de dienst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van het Athletic Skills Platform kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Welke gegevens worden bewaard?
Athletic Skills Platform verzamelt in het kader van uitoefening van haar functies de volgende soorten gegevens:

  1. Voor- en achternaam gebruiker, zichtbaar voor alle gebruikers van het platform;
  2. E-mailadres gebruiker. Het email adres is voor andere gebruikers alleen zichtbaar indien door gebruiker gewenst;
  3. Woonplaats en telefoonnummer gebruiker, alleen indien gebruiker dit kenbaar maakt op het gebruikersprofiel (optioneel). Indien gebruiker deze gegevens kenbaar maakt, dan zijn deze gegevens zichtbaar voor alle gebruikers;
    Deze persoonsgegevens worden verwerkt door TransIP BV, gevestigd te leiden. TransIP zal de website hosten. Met TransIP BV is een bewerkersovereenkomst gesloten.

De filmpjes die gebruikers uploaden zijn zichtbaar voor alle gebruikers en worden opgeslagen bij Vimeo (hosting videobestanden).

Beveiliging
Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van het Athletic Skills Platform, en dus ook de toegang tot persoonsgegevens te beperken. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens alleen met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen;
• Beveiligde communicatie met server (HTTPS / SSL);
• De toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Beleid datalekken
Athletic Skills Platform heeft een passend beleid voor de omgang met datalekken. Indien een gebruiker, dan wel Athletic Skills Platform een datalek vaststelt, dan zal deze de andere betrokkenen hierover onverwijld informeren. Athletic Skills Platform verstrekt ingeval van een datalek alle relevante informatie aan gebruiker met betrekking tot het datalek, waaronder informatie over eventuele ontwikkelingen rond het datalek, en de maatregelen die Athletic Skills Platform treft om aan zijn kant de gevolgen van het datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Aanvullend informeren betrokkenen elkaar onverwijld indien blijkt dat de inbreuk op de beveiliging waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben, zoals bedoeld in artikel 34a, lid 2, Wbp.
Athleti Skills Platform stelt bij een datalek de gebruiker in staat om passende vervolgstappen te (laten) nemen ten aanzien van het datalek. Betrokkenen nemen zo spoedig mogelijk alle redelijkerwijs benodigde maatregelen om (verdere) schending of inbreuken betreffende de Verwerking de Persoonsgegevens, en meer in het bijzonder (verdere) schending van de Wbp of andere regelgeving betreffende de Verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken.
In geval van een datalek, voldoet Gebruiker aan eventuele wettelijke meldingsplichten. Partijen kunnen in onderling overleg bepalen of, en zo ja hoe, Athletic Skills Platform een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens kan verrichten. Op verzoek van Gebruiker kan Athletic Skills Platform hierin bijstaan en adviseren. De Gebruiker zal de betrokkenen, indien wettelijk vereist, informeren over een dergelijke inbreuk. Partijen zullen te goeder trouw in onderling overleg afspraken maken over de redelijke verdeling van de eventuele kosten die verbonden zijn aan het voldoen aan de meldingsplichten.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of apps van derden die door middel van links aan het Athletic Skills Platform verbonden zijn. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring wanneer de website wordt vernieuwd. U ziet dit aan de datum die onderaan dit document is vermeld.
Vragen?
Als u vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via platform@athleticskillsmodel.nl

Landsmeer, 28 juli 2017